Služba Sanace rodiny

Radek Bořek  Vedoucí služby: Radek Bořek, DiS.
  Tel.: 734 642 312
  Email: sar@lit.hk.caritas.cz
  Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl

  Provozní doba: pracovní dny od 7 do 18 hod. (po telefonické domluvě)
                              Úřední hodiny: středa 8-9hod. a 13-14hod.

Logo

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589
Doba trvání projektu 01.01. 2020 - 31.12. 2021
Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

  Informace z registru poskytovatelů sociálních služeb 

 • „Ten náš kluk zase nechodí do školy, už si s ním nevíme rady."  „Nemám práci, nemám kde bydlet, bojím se, aby mi moji holčičku nesebrali."  „Mám si brát dceru jednou za dva týdny na víkendy, ale to předání je děsivá záležitost."  „Skoro pořád se jen hádáme, rozcházíme se, ale chci dál být se svými dětmi."  „Řekli nám, že máme jít s dítětem do poradny. Sami to ale nezvládneme." 
  Hledat nové cesty v řešení podobných situací můžete společně s pracovníky terénní sociální Služby Sanace rodiny.

POSLÁNÍ

Posláním Služby Sanace rodiny Farní charity Litomyšl je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby rodina tuto situaci dokázala překlenout a byla schopna vytvářet prostředí pro výchovu dětí. Rodičům, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu, poskytuje pomoc a podporu při navázání a udržování kontaktu s dětmi nebo vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny.

CÍLE SLUŽBY

 • Rodiče zvládají výchovu svých dětí. Dokáží pracovat s výchovnými problémy nebo jinými specifiky svých dětí.
 • Děti plní povinnou školní docházku nebo se připravují na povolání. Rodiče spolupracují se školou.
 • Rodiče a děti umí naplánovat a vhodně využít volný čas.
 • Rodiče zajímá zdraví dětí, a pečují o něj.
 • Rodič si dokáže najít a udržet zdroj obživy.
 • Rodina hospodaří s finančními prostředky tak, že se nedostává do dalších dluhů, a vystačí s penězi do dalšího příjmu.
 • Rodina má zázemí odpovídající potřebám dětí.
 • Rodina udržuje domácnost v uspokojivém stavu, zvládá péči o domácnost.
 • Rodina dokáže vyhledat službu, která by mohla být užitečná k řešení situace rodiny, a umí ji využít.
 • Rodina umí obstarat základní a jiné doklady.
 • Členové rodiny a jim blízké osoby udržují vztahy způsobem, který neubližuje dítěti.

 Tam, kde jsou děti umístěny mimo rodinu:

 • Rodič/rodiče navázali a udržují kontakt se svými dětmi umístěnými mimo rodinu.
 • Rodič/rodiče vytvořili podmínky pro návrat dětí zpět do jejich péče.

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB

 • Rodiny s dítětem nebo dětmi nacházející se v nepříznivé životní situaci, tedy v takové, která je nebo by mohla být příčinou sociálního vyloučení dítěte a jeho rodiny.
 • Rodiny ohrožené odebráním dítěte.
 • Rodiče, jejichž děti jsou v současné době umístěny v náhradní péči (pěstounské, ústavní), kteří chtějí navázat kontakt se svými dětmi nebo vytvořit podmínky pro návrat dětí do jejich péče.

Pod pojmem rodina rozumíme:

 • matka, otec, děti
 • matka nebo otec a děti
 • matka a její partner/partnerka a děti
 • otec a jeho partnerka/partner a děti
 • prarodiče, kteří mají v péči děti

Službu mohou též využívat:

 • Těhotné ženy očekávající narození dítěte, které jsou ohroženy situací sociálního vyloučení.
 • Rodiny s dětmi staršími osmnácti let v případě, že se připravují na povolání v učebním oboru nebo na střední škole.

FORMA SLUŽBY: terénní, ambulantní
KAPACITA SLUŽBY: 35 rodin

Pracovníci Sanace rodiny poskytují služby v těchto obcích na území ORP Litomyšl:

Litomyšl a její části (Kornice, Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodlí a Suchá)
Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, České Heřmanice, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Horky, Hrušová, Chmelík, Janov, Makov, Mendryka, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Osík, Řídký, Říkovice, Sebranice, Sedliště, Sedlišťka, Sloupnice, Strakov, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Višňáry, Vlčkov.

Souhrn informací zde.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Česká televize: Příběhy, které svět nevidí - O rodičích a dětech
 
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SAR

sar_A   sar_B